25 Nisan 2013 Perşembe

RTTI Object Mapping

Veritabanı içersinde aşağıdaki gibi tablo olduğunu varsayalım. Amacımız bu tablodaki bir satırlık kaydı,delphi tarafında ifade edecek olan TKisi sınıfından oluşturulan, instance,ın alanlarına basmak ! Bu iş içinde delphi reflection kütüphanesi RTTI kütüphanesini kullanıyoruz.
CREATE TABLE [dbo].[Kisi](
 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 [adi] [varchar](10) NULL,
 [soyadi] [varchar](10) NULL,
 [yasi] [smallint] NULL,
 [dogumTarihi] [smalldatetime] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Kisi] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
 [id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, 
    STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
  IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
  ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
  ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 
  ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

insert into Kisi (adi,soyadi,yasi,dogumTarihi) values ('İSMAİL','KOCACAN',23,'1990.06.01')

Veri erişim methodlarımız.

DataAccess.pas

unit DataAccess;

interface

uses
 Forms,
 Data.DB,
 Data.Win.ADODB;

function createConnection: TADOConnection;
function createDataset(sql: string): TDataSet;

implementation

function createConnection: TADOConnection;
var
 connection: TADOConnection;
const
 CONNECTION_STRING='Provider=SQLOLEDB.1;Password=123;User ID=sa;Initial Catalog=DB;Data Source=.\SQLR2';
begin
 connection := TADOConnection.Create(Application);
 connection.ConnectionString :=CONNECTION_STRING;
 connection.Open();
 Result := connection;
end;

function createDataset(sql: string): TDataSet;
var
 query: TADOQuery;
begin
 query := TADOQuery.Create(Application);
 query.connection := createConnection;
 query.sql.Text := sql;
 query.Open;
 Result := query;
end;

end.

Dataset'teki alanlar ile nesnenin alanlarını eşitleyen,map methodu. Kullanım : TRttiObjectMapping.map(TDataSet sınıfından türemiş bir instance,TObject den türemiş bir nesne);

RttiObjectMapping.pas

unit RttiObjectMapping;

interface

uses
 Data.DB,
 System.Rtti;

type

 TRttiObjectMapping = class
 public
  class procedure map(dataset: TDataSet; instance: TObject);
 end;

implementation

{ TRttiObjectMapping }
class procedure TRttiObjectMapping.map(dataset: TDataSet; instance: TObject);
var
 cntx: TRttiContext;
 objField: TRttiField;
 dbFieldName: string;

 I: Integer;
 value: TValue;
begin
 cntx := TRttiContext.Create;
 for I := 0 to dataset.FieldCount - 1 do
 begin
  dbFieldName := dataset.Fields[I].DisplayName;
  for objField in cntx.GetType(instance.ClassType).GetFields do
  begin
   if dbFieldName = objField.Name then
   begin
    value := TValue.From(dataset.Fields[I].value);
    objField.SetValue(instance, value);
    Break;
   end;
  end;
 end;
 dataset.Close;
 dataset.Free;
 cntx.Free;
end;

end

Kisi tablosundaki bir satırı delphi ifade edecek olan TKisi sınıfımız. Nesne oluşturulurken,TRttiObjectMapping.map methodu ile map'leme işlemi,yani dataset alanları, nesnenin alanlarına atama işlemi yapılmıştır. Kisi tablosuna yeni bir alan eklediğinizde,eklediğiniz bu alanı TKisi sınıfıda eklediğinizde alanın değeri map'leme sayesinde otomatik olarak gelecektir.

Model.pas

unit Model;

interface

uses
 System.SysUtils,
 DataAccess,
 RttiObjectMapping;

type

 TKisi = class
 const
  QUERY='select * from Kisi where id=%s';
 private
  id: Integer;
  adi: string;
  soyadi: string;
  yasi: Byte;
  dogumTarihi: TDateTime;
 public
  function getId():Integer;
  function getAdi():string;
  function getSoyadi():string;
  function getYasi():Byte;
  function getDogumTarihi:TDateTime;
  constructor createFromId(id: Integer);
  destructor Destroy;
 end;

implementation


{ TKisi }
constructor TKisi.createFromId(id: Integer);
begin
 TRttiObjectMapping.map(createDataset(Format(QUERY, [IntToStr(id)])), Self);
end;

destructor TKisi.Destroy;
begin
 inherited;
end;

function TKisi.getAdi: string;
begin
 Result:=Self.adi;
end;

function TKisi.getDogumTarihi: TDateTime;
begin
 Result:=Self.dogumTarihi;
end;

function TKisi.getId: Integer;
begin
 Result:=Self.id;
end;

function TKisi.getSoyadi: string;
begin
 Result:=Self.soyadi;
end;

function TKisi.getYasi: Byte;
begin
 Result:=Self.yasi;
end;

end.


TKisi sınıfından bir intance(lKisi) oluşturup kullanıyoruz.

Main.pas

unit Main;

interface

uses
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs,
 Vcl.StdCtrls;

type

 TFrmMain = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 FrmMain: TFrmMain;

implementation

uses Model;

{$R *.dfm}


procedure TFrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
 lKisi:TKisi;
begin
 lKisi := TKisi.createFromId(1);
 Memo1.Lines.Add(lKisi.getAdi);
 Memo1.Lines.Add(lKisi.getSoyadi);
 Memo1.Lines.Add(IntToStr(lKisi.getYasi));
 Memo1.Lines.Add(DateToStr(lKisi.getDogumTarihi));
 FreeAndNil(lKisi);
end;

end.


Kaynak kodları buradan indirip inceleyebilirsiniz.İyi Çalışmalar...