9 Mayıs 2013 Perşembe

Generic Listte En Büyük Nesneyi Bulmak !

Biliyorum çok boktan bir başlık oldu.
Aşağıda TKisi recordu ve TKisi recorlarından oluşan generic bir listimiz var(TKisiList).
Amacımız bu TKisiList de ki "id" değeri en büyük olan TKisi instance'ı bulmak(!).

Bunun için TKisiList sınıfına getMaxIdKisi() methodu ekleyip listenin içindeki her bir elemanın id değerini karşılaştırarak id değeri en büyük olan kişi nesnesini buluyoruz.


unit Kisi;

interface

uses
 System.Generics.Defaults,
 System.Generics.Collections;

type
 TKisi = record
  adi: string;
  soyadi: string;
  id: Integer;
 end;

 TKisiList = class(TList)
 public
  function getMaxIdKisi(): TKisi;
 end;

implementation

{ TKisiList }
function TKisiList.getMaxIdKisi: TKisi;
var
 comparer: IComparer;
 i, c: Integer;
begin
 comparer := TComparer.Default;
 c := Self.Items[0].id;
 for i := 1 to Self.Count - 1 do
 begin
  if comparer.Compare(Self[i].id, c) > 0 then
  begin
   c := Self[i].id;
   Result := Self[i];
  end;
 end;
end;

end.


var
 Form3: TForm3;

implementation

uses Kisi;

{$R *.dfm}

procedure TForm3.FormCreate(Sender: TObject);
var
 kisi: TKisi;
 kisiList: TKisiList;

 idEnbuyukKisi:TKisi;
begin
 kisiList:=TKisiList.Create;
 kisi.id:=30;
 kisi.adi:='İSMAİL';
 kisi.soyadi:='KOCACAN';
 kisiList.Add(kisi);


 kisi.id:=20;
 kisi.adi:='KEMAL';
 kisi.soyadi:='BAYAT';
 kisiList.Add(kisi);

 kisi.id:=31;
 kisi.adi:='HAYDAR';
 kisi.soyadi:='DÜMEN';
 kisiList.Add(kisi);


 idEnbuyukKisi:=kisiList.getMaxIdKisi;
 Caption:=Format('%s %s ',[idEnbuyukKisi.adi,idEnbuyukKisi.soyadi]);
end;

Örneği(XE2) burdan indirebilirsiniz.