28 Ağustos 2012 Salı

Bir sınıftan türeyen alt sınıfların listesi(Rtti)

// Bir class'tan türeyen alt class'ların listesini döndürür

uses
  Rtti,
  TypInfo,
  Classes;

function GetSubClassList(AClass: TClass): TStrings;
var
 atypes:TArray;
 atype:TRttiType;
 alist:TStringList;
begin
  r:=TRttiContext.Create;
  atypes:=r.GetTypes;

  alist:=TStringList.Create;
  for atype in atypes do
  begin     
   if (atype.TypeKind=tkClass) and atype.IsInstance and
     atype.AsInstance.MetaclassType.InheritsFrom(AClass)
     and (atype.Name<>AClass.ClassName) then
     begin
      alist.Add(atype.Name);
     end;
  end;
 //atype.AsInstance.BaseType.MetaclassType.ClassName
 Result:=alist;
end;

 // Kullanımı

 ShowMessage(GetSubClassList(TControl).Text);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder