28 Ağustos 2012 Salı

Firemonkey DbExpress MySQL Bağlantısı

Merhaba ;
Delphi FireMonkey ile dbexpress kullanarak MySQL Server bağlantısını anlatmaya çalışacağım. Formun üzerine dbexpress sekmesinden TSQLConnection ve TSQLQuery nesneleri bırakılır.Daha sonra;

Windows için ;

TSQLConnection nesnesinin ConnectionName MySQL seçmeniz yeterli. MySQL Client ‘library dosyasının versionu 5.1.59 olmalıdır.

MacOSX için;

  SQLConnection1.ConnectionName:='MySQLConnection';
  SQLConnection1.DriverName:='MySQL';
  SQLConnection1.LibraryName:='libsqlmys.dylib';
  SQLConnection1.VendorLib:='libmysqlclient.dylib';
  SQLConnection1.LoginPrompt:=False;
  SQLConnection1.Open;
 http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html  adresine girilir,ilgili sürüm indirilir.

Ben ; Version 5.1.63 ve Platform MAC OS X seçerek;

Mac OS X ver. 10.6 (x86, 32-bit), Compressed TAR Archive dosyasını indirdim.

mysql-5.1.63-osx10.6-x86lib klasörü içersindeki ;

libmysqlclient.dylib (Kısayol dosyasını) ve libmysqlclient.16.dylib dosyasını da MAC OS işletim sistemine publish etmeniz gerekiyor.

MySQL Client Library dosyalarını MAC’a yüklemek için;

Aktif firemonkey projenizin Project -> Deployment menüsüne tıklanır

Gelen ekrandan Add Feature Files butonuna tıklanır.

Gelen ekrandan DbExpress MySQL Driver düğümü altındaki OSX32 düğümü altındaki libsqlmys.dylib dosyası seçilir.

Add Files butonu tıklanarak MySQL sitesinden indirdiğimiz mysql-5.1.63-osx10.6-x86lib dizini içersindeki libmysqlclient.dylib ve libmysqlclient.16.dylib dosyalarıda deployment listesine eklenir.

Connect To Remote Machine butonuna tıklanarak bağlandıktan sonra Deploy butonu ile MAC’a MySQL Client Library dosyalarını yükleyebilirsiniz.

Demo Görünüm : 
Denemelerimi MAC OS X Lion 10.7.4 üzerinde yaptım.
Vakit buldukça yaptığım denemeleri sizlerle paylaşmaya çalışıcam.

TcxBarEditItem programatik olarak elemanlara erişmek


TcxBarEditItem classına inspektor da design time da eleman eklenebiliyor bilindiği üzere...
Kodlayarak yapmak istersek.

Örnek :

(.Properties as TcxComboBoxProperties).Items.Add(newitem);
(cmbSkinList.Properties as TcxComboBoxProperties).Items.Add('eleman');
Kaynak : http://www.devexpress.com/Support/Center/p/Q32066.aspx

TcxExtLookupComboBox ve TcxGrid Seçili Satıra Erişmek

Diyelim ki TcxExtLookupComboBox ve TcxGrid ile lookUp gerçekleştiriyorsunuz.
Ve yapmak istediğiniz açılan listeden seçili satırın değerlerine erişmek.
procedure TForm1.cxExtLookupComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;Shift: TShiftState);
var
 RecordIndex: Integer;
 AValue: Variant;
begin
 if Key = VK_RETURN then 
 begin
  RecordIndex := (Sender as TcxDBExtLookupComboBox).Properties.View.DataController.GetFocusedRecordIndex;
  //Seçili satırın 0 ile ilk kolonunda değere erişiliyor
  AValue := (Sender as TcxDBExtLookupComboBox).Properties.View.ViewData.DataController.GetValue(RecordIndex, 0);
  ShowMessage(AValue);
 end;
end;

TMessageDlg Özelleştirme

Bilindiği üzere MessageDlg daki ibareler ingilizce.Nasıl türkçeleştirebiliriz. Forumda da baktığım pas dosyasını düzenleyerek çözüme ulaşanları gördüm.Bu da benim çözümüm. Biraz uğraştırdı ama uğraşmaya değer...Ana Formunuza bir tane TApplicationEvents nesnesi bırakın.
 private
  { Private declarations }
  procedure ConvertToTurkish(H: HWND);

procedure TfrmMain.ConvertToTurkish(H: HWND);
begin
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', '&Yes') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', '&Yes'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Evet')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', '&No') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', '&No'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Hayır')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'OK') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'OK'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Tamam')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Cancel') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Cancel'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('İptal')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Abort') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Abort'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Durdur')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Retry') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Retry'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Tekrar')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Ignore') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Ignore'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Umursama')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'All') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'All'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Hepsi')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'N&o to All') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'N&o to All'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Tümünü Hayır')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Yes To &All') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', 'Yes To &All'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Tümünü Evet')));
 end;
 if FindWindowEx(H, 0, 'TButton', '&Close') <> 0 then
 begin
  SendMessage(FindWindowEx(H, 0, 'TButton', '&Close'), WM_SETTEXT, 0,
   Integer(PCHAR('Kapat')));
 end;

end;
Daha sonra TApplicationEvent nesnesinin OnMessage Eventine.
procedure TfrmMain.ApplicationEventsMessage(var Msg: tagMSG;
 var Handled: Boolean);
var
 H: HWND;
begin
 H := FindWindow('TMessageForm', 'Information');
 if H <> 0 then
 begin
  SendMessage(H, WM_SETTEXT, 0, Integer(PCHAR('Bilgi')));
  ConvertToTurkish(H);
  exit;
 end;
 H := FindWindow('TMessageForm', 'Warning');
 if H <> 0 then
 begin
  SendMessage(H, WM_SETTEXT, 0, Integer(PCHAR('Dikkat')));
  ConvertToTurkish(H);
  exit;
 end;
 H := FindWindow('TMessageForm', 'Error');
 if H <> 0 then
 begin
  SendMessage(H, WM_SETTEXT, 0, Integer(PCHAR('Hata')));
  ConvertToTurkish(H);
  exit;
 end;
 H := FindWindow('TMessageForm', 'Confirm');
 if H <> 0 then
 begin
  SendMessage(H, WM_SETTEXT, 0, Integer(PCHAR('Onay')));
  ConvertToTurkish(H);
  exit;
 end;
end;

Regular Expression(Delphi)

Bilindiği üzere artık delphi de de Regular Expressions kullanabiliyoruz.Bana da ömrü hayatım boyunca bugün kullanmak nasib oldu
Edite bilgi girerken ;
İlk iki karakteri ÜP ile başlayıp, devamındaki 7 karakterin sayısal olması, tire(-), T1,T2,T3 gibi şeklinde bir giriş olacaktı.
Yani ;
ÜP1234567-T1 (Doğru)
ÜP1234567-T2 (Doğru)
ÜP1234567-T3 (Doğru)

ÜP1234567-T5 (Yanlış) T1,T2,T3 olabilir
KS1234567-T1 (Yanlış) KS ile başlayamaz.
KS1H34567-T1 (Yanlış) 1 den sonra H karakteri var.0 ile 9 arasında bir değer olması lazım.

Bunun için kullandığım RegEx pattren [ÜP]{2})([0-9]{7})[-]([T][1-3]{1} budur.

uses'e RegularExpressions unitini ekleyin.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 try
  if TRegEx.IsMatch(editValue.Text, editPattern.Text) then
   ShowMessage('tamam')
  else
   ShowMessage('olmadı');
 except

  on E: Exception do
   ShowMessage(E.Message);
 end;
end;

Regular Expression kullanarak veri girişlerini kontrol etmek daha kullanışlı gibi geldi bana. Neden derseniz.
ÜP1234567-T1 şeklindeki bir verinin formatını kontrol etmek için.Bir ton takla atmamız gerecekti.Delphi tarafında.
Bir ton ifler,string parçalaması vs.
Kaldıki statik bir yöntem olacaktı.

Ama şimdi [ÜP]{2})([0-9]{7})[-]([T][1-3]{1} şeklindeki bir desen ile kontrol etmek daha kolay.Neden ?
Yarın derselerki ÜP ile başlamasın efendim.Benim bir dediğim,diğer dediğimi tutmaz.Bu Başlarken A ile C arasında değer girilsin derseler.
Sadece [A-C]{2})([0-9]{7})[-]([T][1-3]{1} diye deseni değiştirmesi daha teknik olacaktır.Diye düşünüyorum.
Hem deseni istersek harici bir dosyadan da okuma çok pis teknik olacaktır.

Ve bu iş hazırlanmış bir web uygulaması : http://gskinner.com/RegExr/
Desen hazırlarken ki karakterlerin anlamları adreste mevcut

frxPreview Nesnesinde Nasıl Resim Gösterebiliriz

Rapor önizleme yapılıp ,daha sonra resim formatında export ettikten sonra.Rapor resimlerinin gösterilmesi ihtiyacı için hazırladım.

var
 Page: TfrxReportPage;
begin
 Page := TfrxReportPage.Create(frxReport1);
 Page.BackPicture.LoadFromFile('dosya.jpg');

 frxReport1.PreviewPages.AddPage(Page);
 frxReport1.ShowReport;
end;

TField için Validator

Dataset’teki Verinin, kaydedilmeden önce( TBL_UserBeforePost) doğrulanması için, TField class’ına Eklenti olarak yazdığım fonksiyonlardır.
{ İsmail Kocacan }
unit uValidation;
interface
uses

  SysUtils, Variants, Classes, DB,RegularExpressions;

type
 TFieldValidatorHelper=class Helper for TField
 public
   function IsMailFormat:Boolean;
   function IsIPFormat:Boolean;
   function IsURLFormat:Boolean;

 end;

implementation

{ TFieldValidatorHelper }
function TFieldValidatorHelper.IsIPFormat: Boolean;
begin
 Result:=TRegEx.Create('(([0-9]){1,3}.){1,3}[0-9]{1,3}').IsMatch(Trim(Text));
end;

function TFieldValidatorHelper.IsMailFormat: Boolean;
begin
 Result:=TRegEx.Create('^([\w\.-]{1,64}@[\w\.-]{1,252}\.\w{2,4})$').IsMatch(Trim(Text));
end;

function TFieldValidatorHelper.IsURLFormat: Boolean;
begin
 Result:=TRegEx.Create('^(https?)://[^\s/$.?#].[^\s]*$').IsMatch(Trim(Text));
end;
end.

TObjectListde Değere Göre Sıralama

Diyelim ki elinizde Key ve Value lardan oluşan bir Object List var.
Key'iniz String.
Value niz Sayı.
Sizde Valuye göre sıralamak istiyorsunuz.

Çözüm :

unit Unit1;

interface

uses
 Windows,
 Messages,
 SysUtils,
 Variants,
 Classes,
 Graphics,
 Controls,
 Forms,
 Dialogs,
 StdCtrls,
 Generics.Defaults,
 Generics.Collections;
type


 //Liste saklayacağımız ikili değer
 TItemKeyValuePair = class
  fvalue: Integer;
  fkey: string;
 end;

 //Object Listemiz
 TObjectList = class(TObjectList)
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  btnSortList: TButton;
  ListBox1: TListBox;
  procedure btnSortListClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.btnSortListClick(Sender: TObject);
var
 objList: TObjectList;
 itemKeyVal: TItemKeyValuePair;
begin
 objList := TObjectList.Create();

 itemKeyVal := TItemKeyValuePair.Create;
 itemKeyVal.fvalue := 20;
 itemKeyVal.fkey := 'dosya1';
 objList.Add(itemKeyVal);

 itemKeyVal := TItemKeyValuePair.Create;
 itemKeyVal.fvalue := 10;
 itemKeyVal.fkey := 'dosya3';
 objList.Add(itemKeyVal);

 itemKeyVal := TItemKeyValuePair.Create;
 itemKeyVal.fvalue := 4;
 itemKeyVal.fkey := 'dosya2';
 objList.Add(itemKeyVal);

 //value ye göre sırala
 objList.Sort(
  TComparer.Construct(
   function(const left,rigth:TItemKeyValuePair): Integer
   begin
     if left.fvalue < rigth.fvalue then
       Result := -1
      else if left.fvalue > rigth.fvalue then
       Result := 1
      else
       Result := 0;
   end));

 for itemKeyVal in objList do
 begin
  ListBox1.Items.Add(
  itemKeyVal.fkey+' ='+
  IntToStr(itemKeyVal.fvalue));
 end;

objList.Free;
end;
end.

Rtti CallProc

Nesnelerin, parametresiz prosedürlerini, isimden çağırmak için yazdığım bir prosedür.
uses
 Rtti,
 Classes;

procedure CallProc(AClass: TClass; AInstance: TObject;ProcedureName: string);
var
 r:TRttiContext;
 t:TRttiType;
 params:array of TValue;
begin
 r:=TRttiContext.Create;
 t:=r.GetType(AClass);
 t.GetMethod(ProcedureName).Invoke(AInstance,params);
 r.Free;
end;

Bir sınıftan türeyen alt sınıfların listesi(Rtti)

// Bir class'tan türeyen alt class'ların listesini döndürür

uses
  Rtti,
  TypInfo,
  Classes;

function GetSubClassList(AClass: TClass): TStrings;
var
 atypes:TArray;
 atype:TRttiType;
 alist:TStringList;
begin
  r:=TRttiContext.Create;
  atypes:=r.GetTypes;

  alist:=TStringList.Create;
  for atype in atypes do
  begin     
   if (atype.TypeKind=tkClass) and atype.IsInstance and
     atype.AsInstance.MetaclassType.InheritsFrom(AClass)
     and (atype.Name<>AClass.ClassName) then
     begin
      alist.Add(atype.Name);
     end;
  end;
 //atype.AsInstance.BaseType.MetaclassType.ClassName
 Result:=alist;
end;

 // Kullanımı

 ShowMessage(GetSubClassList(TControl).Text);

TProc Kullanımı

{İsmail Kocacan}
unit uTasks;

interface
uses
 SysUtils,
 ExtCtrls,
 Forms;

type
 TTask = class
 private
  FProc: TProc;
  FTimer: TTimer;

  procedure OnTimer(Sender: TObject);
 public
  procedure Run(AProc: TProc);
  procedure Start;
  procedure Stop;
  constructor Create;
  destructor Destroy;
 end;

implementation

{ TTask }
constructor TTask.Create;
begin
 inherited;
 FTimer := TTimer.Create(Application);
 FTimer.Interval := 50000;
end;

procedure TTask.Run(AProc: TProc);
begin
 FProc := AProc;
 FTimer.OnTimer := OnTimer;
end;

procedure TTask.Start;
begin
 FTimer.Enabled := True;
end;

procedure TTask.Stop;
begin
 FTimer.Enabled := false;
end;

destructor TTask.Destroy;
begin
 FTimer.Free;
end;

procedure TTask.OnTimer(Sender: TObject);
begin
 FProc();
end;

end.
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;

implementation

uses uTasks;
{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 ATask: TTask;
begin
 ATask:=TTask.Create;
 ATask.Run(
  procedure
   begin
    Memo1.Lines.Add('Çalışıyor...');
   end
 );
 ATask.Start;
end;

end.

Bir prosedüre referans gösteren tip diye açıklayabiliriz.
Benim örnektede Run Prosedürünün parametresine bir procedüre gövdesi geçtik.
Detaylar SysUtils.pas 3903 den itibaren başlıyor.
İyi Çalışmalar

TPredicate(T) Kullanımı

{
 İsmail Kocacan
 TPredicate Kullanımı
}
unit Unit1;

interface

uses
 Windows,
 Messages,
 SysUtils,
 Variants,
 Classes,
 Graphics,
 Controls,
 Forms,
 Dialogs,
 StdCtrls;

type

 TStringListHelper = class helper for TStringList
  function Where(Condition: TPredicate): TStringList;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
 
 public

 end;

var
 Form1: TForm1;
implementation

{$R *.dfm}


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 AList: TStringList;
begin
 AList := TStringList.Create;
 AList.Add('Ali');
 AList.Add('Veli');
 AList.Add('Deli');
 AList.Add('İsmail');

 Memo1.Lines.AddStrings(
   AList.Where(
       function(Arg: Integer): Boolean
         begin
          Result := Arg > 3;
         end
   )
 );

 AList.Free;
end;


{ TStringListHelper }
function TStringListHelper.Where(Condition: TPredicate): TStringList;
var
 I: Integer;
 NewList: TStringList;
begin
 NewList := TStringList.Create;
 for I := 0 to Self.Count - 1 do
 begin
  if Condition(Length(Self[I])) then
   NewList.Add(Self[I]);
 end;
 Result := NewList;
end;

end.

Yukarıdaki örnekte TStringList'e Where isminde bir extension(uzanım) fonksiyon yazdık.
Bu fonksiyon TStringList de bulunan,karakter sayısı 3 den büyük elemanları, yeni bir liste olarak geriye döndürür.

C# Predicate Kullanımı Bknz : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bfcke1bz.aspx
C# Extension Method Kullanımı Bknz : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb383977.aspx

Rtti Ortak Method Çağırma(Poliformizm İçerir)

{ By İsmail Kocacan }
unit uReflection;
interface

uses
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs,
 Vcl.StdCtrls,

 System.Rtti,
 System.TypInfo;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  lBox: TListBox;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TTabanClass = class abstract(TObject)
 protected
  procedure Guncelle; virtual; abstract;
 end;

 TGumrukYonetmeligi = class(TTabanClass)
 public
  procedure Guncelle; override;
 end;

 TTebligler = class(TTabanClass)
 public
  procedure Guncelle; override;
 end;

var
 Form1: TForm1;

 atebligler: TTebligler;
 agumrukyonetmeligi: TGumrukYonetmeligi;

implementation

{$R *.dfm}

{ TTebligler }
procedure TTebligler.Guncelle;
begin
 ShowMessage('Tebliğler Güncellendi...');
end;

{ TGumrukYonetmeligi }
procedure TGumrukYonetmeligi.Guncelle;
begin
 ShowMessage('Gümrük Yönetmeliği Güncellendi...');
end;procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 r: TRttiContext;
 rtype: TRttiType;
 obj: TObject;
begin
 r := TRttiContext.Create;
 for rtype in r.GetTypes do
 begin
  if (rtype.TypeKind = tkClass) and rtype.IsInstance and
   rtype.AsInstance.MetaclassType.InheritsFrom(TTabanClass) and
   (rtype.Name <> TTabanClass.ClassName) then
  begin
   lBox.Items.Add(rtype.Name);
   obj := rtype.AsInstance.MetaclassType.Create;
   TTabanClass(obj).Guncelle;
  end;
 end;
 r.Free;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 atebligler     := TTebligler.Create;
 agumrukyonetmeligi := TGumrukYonetmeligi.Create;
end;
end.

Yukarıda TTabanClass isminde soyut bir sınıf ve bu sınıfa ait Guncelle isminde soyut bir prosedür var.
TGumrukYonetmeligi ve TTebligler sınıfları TTabanClass isimli sınıftan türetilmiş ve Güncelle prosedürlerinin gövdeleri yapılandırılmıştır.
FormCreate eventinde de TTabanClass sınıfından türetilen TTebligler ve TGumrukYonetmeligi sınıflarından birer tane nesne referansı oluşturulmuştur.

Şimdi benim yapmak istediğim de şuydu.
"TTabanClass" sınıfından türeyen tüm sınıfların,nesne referanslarının, ortak methodu olan "Guncelle" prosedürünü çalıştırmaktı.
Yaptım oldu  :)

Düzenlemeler : DelphiTürkiye Forum

Derleme sonrası dcu dosyalarının silinmesi

Delphi IDE ->Project->Options->Build Events->Post Build->Commands kısmına aşağıdaki komutu yapıştırın.
DEL Debug\Win32\*.dcu*

Bu sayede derleme sonrası oluşan *.dcu dosyaları otomatik silinip,ortalık ferahlıyacaktır
İyi Çalışmalar

TObjectList'in OnNotify Eventini Kullanalım

Elimizde TTask isminde bir Class'ımız ve bu class'a ait Start; isminde bir procedure'miz var.
yine TTask class'ının nesne referanslarının listesini tuttuğumuz TObjectList classından türeme bir TTaskList sınıfımız(Torbamız(!),Collection'ımız) var.

Ve şunu yapmak istiyoruz.Her taskı torbaya attığımda(eklediğimde) otomatik olarak Start; procedürü çalışsın.
Evet listeye ekledikten hemen sonra ATask.Start; şeklinde çağırabiliriz.Fakat bunu yapmak istemiyoruz....
unit uTasks;

interface

uses
 Dialogs,
 Generics.Defaults,
 Generics.Collections;
type
 TTask = class
 private
  FTaskName: string;
 public
  property TaskName: string read FTaskName write FTaskName;
  procedure Start;
 end;
 TTaskList = class(TObjectList)
 private
  procedure OnNotifyEvent(Sender: TObject; const Item: TTask;
   Action: TCollectionNotification);
 public
  constructor Create;
 end;
implementation

{ TTask }
procedure TTask.Start;
begin
 ShowMessage('Task is Started');
end;

{ TTaskList }
constructor TTaskList.Create;
begin
 inherited;
 Self.OnNotify := OnNotifyEvent;
end;

procedure TTaskList.OnNotifyEvent(Sender: TObject; const Item: TTask;
 Action: TCollectionNotification);
begin
 if Action = cnAdded then
  Item.Start;
end;
end.

unit Unit2;

interface

uses
 uTasks,
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs,
 Vcl.StdCtrls;

type
 TForm2 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form2: TForm2;
 ATask: TTask;
 ATaskList: TTaskList;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ATaskList := TTaskList.Create;
 ATask := TTask.Create;
 ATask.TaskName := 'Task 1';
 ATaskList.Add(ATask);
end;
end.

27 Ağustos 2012 Pazartesi

Delphi XE3 Helpers

XE3 ile gelen yeniliklerden biride daha önce record'lara ve class'lara yazdığımız uzanım fonksiyonlarını artık temel veritiplerine de yazabiliyoruz.Bu güzel bir durum.Bak şimdi oldu :)
unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs;

type
 TDoubleHelper = record helper for Double
  function KareKokAl: Double;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 sayi:Double;
begin
 sayi:=100;
 ShowMessage(FloatToStr(sayi.KareKokAl));
end;

{ TDoubleHelper }
function TDoubleHelper.KareKokAl: Double;
begin
 Result:=Sqrt(Self);
end;

end.