28 Ağustos 2012 Salı

TField için Validator

Dataset’teki Verinin, kaydedilmeden önce( TBL_UserBeforePost) doğrulanması için, TField class’ına Eklenti olarak yazdığım fonksiyonlardır.
{ İsmail Kocacan }
unit uValidation;
interface
uses

  SysUtils, Variants, Classes, DB,RegularExpressions;

type
 TFieldValidatorHelper=class Helper for TField
 public
   function IsMailFormat:Boolean;
   function IsIPFormat:Boolean;
   function IsURLFormat:Boolean;

 end;

implementation

{ TFieldValidatorHelper }
function TFieldValidatorHelper.IsIPFormat: Boolean;
begin
 Result:=TRegEx.Create('(([0-9]){1,3}.){1,3}[0-9]{1,3}').IsMatch(Trim(Text));
end;

function TFieldValidatorHelper.IsMailFormat: Boolean;
begin
 Result:=TRegEx.Create('^([\w\.-]{1,64}@[\w\.-]{1,252}\.\w{2,4})$').IsMatch(Trim(Text));
end;

function TFieldValidatorHelper.IsURLFormat: Boolean;
begin
 Result:=TRegEx.Create('^(https?)://[^\s/$.?#].[^\s]*$').IsMatch(Trim(Text));
end;
end.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder