28 Ağustos 2012 Salı

Rtti Ortak Method Çağırma(Poliformizm İçerir)

{ By İsmail Kocacan }
unit uReflection;
interface

uses
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs,
 Vcl.StdCtrls,

 System.Rtti,
 System.TypInfo;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  lBox: TListBox;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TTabanClass = class abstract(TObject)
 protected
  procedure Guncelle; virtual; abstract;
 end;

 TGumrukYonetmeligi = class(TTabanClass)
 public
  procedure Guncelle; override;
 end;

 TTebligler = class(TTabanClass)
 public
  procedure Guncelle; override;
 end;

var
 Form1: TForm1;

 atebligler: TTebligler;
 agumrukyonetmeligi: TGumrukYonetmeligi;

implementation

{$R *.dfm}

{ TTebligler }
procedure TTebligler.Guncelle;
begin
 ShowMessage('Tebliğler Güncellendi...');
end;

{ TGumrukYonetmeligi }
procedure TGumrukYonetmeligi.Guncelle;
begin
 ShowMessage('Gümrük Yönetmeliği Güncellendi...');
end;procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 r: TRttiContext;
 rtype: TRttiType;
 obj: TObject;
begin
 r := TRttiContext.Create;
 for rtype in r.GetTypes do
 begin
  if (rtype.TypeKind = tkClass) and rtype.IsInstance and
   rtype.AsInstance.MetaclassType.InheritsFrom(TTabanClass) and
   (rtype.Name <> TTabanClass.ClassName) then
  begin
   lBox.Items.Add(rtype.Name);
   obj := rtype.AsInstance.MetaclassType.Create;
   TTabanClass(obj).Guncelle;
  end;
 end;
 r.Free;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 atebligler     := TTebligler.Create;
 agumrukyonetmeligi := TGumrukYonetmeligi.Create;
end;
end.

Yukarıda TTabanClass isminde soyut bir sınıf ve bu sınıfa ait Guncelle isminde soyut bir prosedür var.
TGumrukYonetmeligi ve TTebligler sınıfları TTabanClass isimli sınıftan türetilmiş ve Güncelle prosedürlerinin gövdeleri yapılandırılmıştır.
FormCreate eventinde de TTabanClass sınıfından türetilen TTebligler ve TGumrukYonetmeligi sınıflarından birer tane nesne referansı oluşturulmuştur.

Şimdi benim yapmak istediğim de şuydu.
"TTabanClass" sınıfından türeyen tüm sınıfların,nesne referanslarının, ortak methodu olan "Guncelle" prosedürünü çalıştırmaktı.
Yaptım oldu  :)

Düzenlemeler : DelphiTürkiye Forum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder