28 Ağustos 2012 Salı

TObjectList'in OnNotify Eventini Kullanalım

Elimizde TTask isminde bir Class'ımız ve bu class'a ait Start; isminde bir procedure'miz var.
yine TTask class'ının nesne referanslarının listesini tuttuğumuz TObjectList classından türeme bir TTaskList sınıfımız(Torbamız(!),Collection'ımız) var.

Ve şunu yapmak istiyoruz.Her taskı torbaya attığımda(eklediğimde) otomatik olarak Start; procedürü çalışsın.
Evet listeye ekledikten hemen sonra ATask.Start; şeklinde çağırabiliriz.Fakat bunu yapmak istemiyoruz....
unit uTasks;

interface

uses
 Dialogs,
 Generics.Defaults,
 Generics.Collections;
type
 TTask = class
 private
  FTaskName: string;
 public
  property TaskName: string read FTaskName write FTaskName;
  procedure Start;
 end;
 TTaskList = class(TObjectList)
 private
  procedure OnNotifyEvent(Sender: TObject; const Item: TTask;
   Action: TCollectionNotification);
 public
  constructor Create;
 end;
implementation

{ TTask }
procedure TTask.Start;
begin
 ShowMessage('Task is Started');
end;

{ TTaskList }
constructor TTaskList.Create;
begin
 inherited;
 Self.OnNotify := OnNotifyEvent;
end;

procedure TTaskList.OnNotifyEvent(Sender: TObject; const Item: TTask;
 Action: TCollectionNotification);
begin
 if Action = cnAdded then
  Item.Start;
end;
end.

unit Unit2;

interface

uses
 uTasks,
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs,
 Vcl.StdCtrls;

type
 TForm2 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form2: TForm2;
 ATask: TTask;
 ATaskList: TTaskList;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ATaskList := TTaskList.Create;
 ATask := TTask.Create;
 ATask.TaskName := 'Task 1';
 ATaskList.Add(ATask);
end;
end.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder