27 Ağustos 2012 Pazartesi

Delphi XE3 Helpers

XE3 ile gelen yeniliklerden biride daha önce record'lara ve class'lara yazdığımız uzanım fonksiyonlarını artık temel veritiplerine de yazabiliyoruz.Bu güzel bir durum.Bak şimdi oldu :)
unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs;

type
 TDoubleHelper = record helper for Double
  function KareKokAl: Double;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 sayi:Double;
begin
 sayi:=100;
 ShowMessage(FloatToStr(sayi.KareKokAl));
end;

{ TDoubleHelper }
function TDoubleHelper.KareKokAl: Double;
begin
 Result:=Sqrt(Self);
end;

end.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder